YONEX - ������� ����� � ���������� � ������� ������� �� ��������� ������ ��������� ����!
������������
������� �������, 12.07.2014, �� �� ����� Yonex. ����� ����� ������ ���������� ��� ���������� � �������: �������, ������, ��������� ����, ����� ��� ���������� � ������ ���������� �������� ��������.

Yonex � ������������� ���������� ��� ������� � ����������, ������� ������������! �������� ��������� ��������� ����� ���������, ����� ������� � ����� ������� ��������� ����� ����. ������ ��� ���������� ��������� � ������������ �������� � �������� ������ � �����. �������� �������� �������������� �� ����� ����, ������� ������, ���, ��������������, ��������, ������, �������.

Yonex ������ ���� ������ ������, ��� �� ���������� � ������� ���� ����� ����������� ��� �������, � ����������� ������ ���� ��������� � ����������� ����������!

YONEX ���������� ����������� �������������� ��������� � ���������������� ���������� ��������� ��� ���������� � �������, ����� ������ ������ ������ ����� ����������� ��������� ���� ������ � �������� ������������ �� ���� � ��������� ��� ������� ������, ����� ������������ �������� � � ������������ ����������.

������� ��������� ��������� ����������. �������� ������������ ���������� �������������� ���������������� ��������.
M� ������������ �������� �� ���� ������!
��� �������:
(812) 424-79-36
ICQ-�����������:
107799

Nanospeed 9900 ������ Www y Y. O. N. E. X. Yonex nanoray Yonex tw Yonex z force ������ Yonex ��� Yonex ������ ������ ��������� ������ ������� ��������� ����������� 2012 ����� ������� ��� ���������� ��� ������� ��������� yonex? ����� ������ 2013 ����� yonex ������ ������� ����� ��������� ��������� ������������ ������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ���� ������� yonex ��� ���������� ������ ������ ���������� ����� yonex

Rambler's Top100 �������@Mail.ru������� ������ ����������� � ���������� �������� �������� �� ������.�������

����� ������������ ����� ����������� �����������
�� ������ �� ��, ��� ��������� � ���� �� ��������� ����� ������, ������� ������ ����� ��� ��� ������ ��� �����, ��� ����� ����� �� ������������ �������. � ��������� ������ �� ��� ����� � �������, ������� ������������ ������� ��������� ���������� � �������� �����, �� ��������� �� ����������� ������ �� ����������.

������ � 1992 ���� ��� ������� ����������� ����� ������, � �� ������ ��������� ��������� ����������� ����� � ���� �����. ���� � ������� ���������� ����������� ����� �������� �� ���������� "YONEX ����-���" ������������ ������ ����������� �� ������ ������� ������ � ���� ��������� ����� ������������� ������ � ������ ����������� ������� �� ����������.

������ �� ���� � ������ ���������� ������ �� ���, ��� �������� ��������� ��������� ���� �� ����������. ��������� ������������� ���������, ������ � ���������, ������ � ��������. ����������� ����������, ������� ������� ������ � ������, �� ���� ���� ����������� ���� ��������� �� ���������.

����� ����������� ��������� ������: ����������� ���������� Chen Hung-ling � Cheng Wen-hsing ������ �������� ��������� �������, ��������� �� ���� ����, Zhang Nan � Zhao Yunlei. ������ ��� ������ ����� ��������� � ������������ ����������� ��������� �������� � �������� ������� ��������� �� �������� �, ��� ���������� ��� ������, ������������ ������.

� ������ ������� ������� ����� ���������� ���������� �������. Cheng � Chien Yu-chin �� ������ 21-17, 21-16 ������ ����������� ������� Poon Lok Yan � Tse Ying Suet. � ��� ������, ��� ������� � ������ ���������� � ���������� �������� Bao Yixin � Zhong Qianxin.

� ���������� ������� ��������� ������ ������ Kenichi Tago � �������� Peter Hoeg Gade �� ������� ��������� ��������� Lee Chong Wei. � ������ �� ��������� ����������� �� ����������� �� ����� Chen Long.

� ���������� ������� ��������� ������ �������� �������� � �����: Wang Yihan ������ ������� ����.

������� YONEX � ������ � � ����


- Nanoray Z-Speed �� Yonex: ��������� ��������!
����� ������� ��������� ��������� �������� ������ �� 10%.
��������� ���� ��� ������� � ����� �������� Nanoray Z-Speed �� Yonex. ��� ���������� ������������� ��������, ��� ������� ���� ����������� ��� ���������� �������� ���������� ������ �� ������ ���������. ��� ��, ��� � ������� Nanometric � X-Fullerene, Nanoray Z-Speed ������� �� ������������� ����������, ��, � ������� � �����, ��� ����� ����� ����� ����� � ������������ ������� ��������, ���������� ������� ����� ����� ������� � �����������.

Nanoray Z-Speed � �������� �������������� ������� �� ����, �����-���� ������������� ������ Yonex! ��� ���������� �������� ���� �������� ������ ����.
����������� ����������� ������ �������� Yonex ���������� 13 �������� ����� ����, ������ ������ ������� ��� ������ ������� ����������. ���, ��������� Nanoray Z-Speed 28 ���� 2013 ����, ����� �� �������� ����� �����, �������� �� ��������� 493 ��/�, ��������� ��� ����� ������� ������! �� ������ ��, �������� ����� �����������. ��� ��� ����� �������� � �����?

Yonex ����� ���������������� ������, �������� ����������� ���������, ��������� ���������� ���� ����������� ����� ��������� ����, ��� ���������. �������� ������ �� ����� ���� ������������� ���������� � ���������� ����� ����������, � ��� �������� Yonex ��������� ��������� ����� ���������, ������� �������� �������� ���� ������� �������������. ������� Nanoray Z-Speed � ��������� ����������, ���������� ������� ���� �� ������������, - ������� ������ ����.

����� ������, ��������� ������� ���� �� ����������, ������������ ��� �����: Yonex ������ ��� ���� ������ �������, � ��� ��� ��� � ������ ��������������� ���������� ����������� � 1999 ����. ��� �������� ������ ��������� ������������ ���������, ������� �� ����������� ���� ���������� ����������� ���������������� ������� � ��������� �� ���� ����.

  • - ������������� 34-� ����� ����� ����������� � Yonex Dutch Open 2013..

  • - ������� ������� ���� �� ���������� ������� ����� �������� ��������� 7 �������..

  • - ������� Yonex All England 2014..

  • - ������ ������ �� ������� �� ���������� � ������..

  • - � �������� � ������� 2013 ���� ������� ��������� ���� �� ����������..

  • - ����� Sudirman Cup 2013: ���������� �����..

  • - � ������ ������ ������������ �� ���������� ����� Yonex..

  • - � �������� ������ ����� �������� BWF..

  • - � ���������� ����� ���������..