YONEX - ������� ����� � ���������� � ������� ������� �� ��������� ������ ��������� ����!
������������
������� �������, 12.11.2013, �� �� ����� Yonex. ����� ����� ������ ���������� ��� ���������� � �������: �������, ������, ��������� ����, ����� ��� ���������� � ������ ���������� �������� ��������.

Yonex � ������������� ���������� ��� ������� � ����������, ������� ������������! �������� ��������� ��������� ����� ���������, ����� ������� � ����� ������� ��������� ����� ����. ������ ��� ���������� ��������� � ������������ �������� � �������� ������ � �����. �������� �������� �������������� �� ����� ����, ������� ������, ���, ��������������, ��������, ������, �������.

Yonex ������ ���� ������ ������, ��� �� ���������� � ������� ���� ����� ����������� ��� �������, � ����������� ������ ���� ��������� � ����������� ����������!

YONEX ���������� ����������� �������������� ��������� � ���������������� ���������� ��������� ��� ���������� � �������, ����� ������ ������ ������ ����� ����������� ��������� ���� ������ � �������� ������������ �� ���� � ��������� ��� ������� ������, ����� ������������ �������� � � ������������ ����������.

������� ��������� ��������� ����������. �������� ������������ ���������� �������������� ���������������� ��������.
M� ������������ �������� �� ���� ������!
��� �������:
(812) 424-79-36
ICQ-�����������:
107799

Nanospeed 9900 ������ Yonex ru Yonex tw Yonex ������ ������ Yonex ������ ������ ����������� ������������� ��������� ����������� 2012 ����� ������� ��� ���������� �������� yonex 2050 ����� ��� ������� ��������� yonex? ������ ������ ���������� ��������� ������������ ������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ���� �������� ��� ���������� ������� ��� ���������� �� �������� ������ ������� ����� ���������� ��������� ��� ������ ���������� ����� yonex ���������� ������ ����� yonex ������ � ������

Rambler's Top100 �������@Mail.ru ��������� ����� ��������� ������ � ��������������� ������ ����������� � ���������� �������� �������� �� ������.�������

������� ��������� ������������ � �����
������� ����� ���������� �� ������������ ������������� � ���, ��� ��������� - ������� ����. ����������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����� �������� ������� � ���, ��� ������� ������ ������������� ������� �������, ������� ������� ��������� ���������.

� ������� ������ ������� � ���������� ��������� ������������ �������� ��������, ���� � ������� ������ 27-������ ��������� ������� ��������� �����.

� ������� �������� �������� ������ �� 44 �����. �� ����� ������ �������� �������, ������ � ������ ������� ����� ����������, ��� ������ ����� �� ������, ������� ����� ������, �������� ����� �����.

� ������� ����� ������������� 130 �������������� �� 20 �����.

������� � ������� ������ � ���������� ����� ������ �������������� ������ ������������ � ���������� ������ ���� ���� ���� ��������, ����� �������, ������� ��������.

������������� ������������� ������������ ������ � ��������, �� ����� ���� �������� ��-�� ����, ��� � ����� � ��� ����� ����� ��������� ��������� ������ �� ����������.

Yonex Lithuanian Open 2011 ������� � ������� � ���������� ����. ������������ �������, ��� ����������� ��������� ������� ���������, ��� ��� ���� ����� ���������. � ��������� ���������� ������� ���, �� ��������� ������� ������� �� ������� ��������.

��������� �������� ������ �� ���������� � ����� ��������� � 2005 ����. ������ ����������� ������� ����� ����� ����������. ����� ����, ������������ ���� ������� ���� 2005 ����, ����� � �������, ��� �������� ������, ���� �������� � ����������� � �����������.

�������� ���� ������� �������� ���� ����� �������� ���, ���� ������������� ������������ ������� Yonex Lithuanian Open 2011 ������������� �������� ������ ��������� �������� ���������� ��� ��������� �����.

������ � ����������� ������� ������ ������������� ������ � ������� ����. ������������ ��������� ������� ���, ����� ����������� ������ �� ������� ������.

������� YONEX � ������ � � ����


- Nanoray Z-Speed �� Yonex: ��������� ��������!
����� ������� ��������� ��������� �������� ������ �� 10%.
��������� ���� ��� ������� � ����� �������� Nanoray Z-Speed �� Yonex. ��� ���������� ������������� ��������, ��� ������� ���� ����������� ��� ���������� �������� ���������� ������ �� ������ ���������. ��� ��, ��� � ������� Nanometric � X-Fullerene, Nanoray Z-Speed ������� �� ������������� ����������, ��, � ������� � �����, ��� ����� ����� ����� ����� � ������������ ������� ��������, ���������� ������� ����� ����� ������� � �����������.

Nanoray Z-Speed � �������� �������������� ������� �� ����, �����-���� ������������� ������ Yonex! ��� ���������� �������� ���� �������� ������ ����.
����������� ����������� ������ �������� Yonex ���������� 13 �������� ����� ����, ������ ������ ������� ��� ������ ������� ����������. ���, ��������� Nanoray Z-Speed 28 ���� 2013 ����, ����� �� �������� ����� �����, �������� �� ��������� 493 ��/�, ��������� ��� ����� ������� ������! �� ������ ��, �������� ����� �����������. ��� ��� ����� �������� � �����?

Yonex ����� ���������������� ������, �������� ����������� ���������, ��������� ���������� ���� ����������� ����� ��������� ����, ��� ���������. �������� ������ �� ����� ���� ������������� ���������� � ���������� ����� ����������, � ��� �������� Yonex ��������� ��������� ����� ���������, ������� �������� �������� ���� ������� �������������. ������� Nanoray Z-Speed � ��������� ����������, ���������� ������� ���� �� ������������, - ������� ������ ����.

����� ������, ��������� ������� ���� �� ����������, ������������ ��� �����: Yonex ������ ��� ���� ������ �������, � ��� ��� ��� � ������ ��������������� ���������� ����������� � 1999 ����. ��� �������� ������ ��������� ������������ ���������, ������� �� ����������� ���� ���������� ����������� ���������������� ������� � ��������� �� ���� ����.

  • - ������������� 34-� ����� ����� ����������� � Yonex Dutch Open 2013..

  • - ������� ������� ���� �� ���������� ������� ����� �������� ��������� 7 �������..

  • - ������� Yonex All England 2014..

  • - ������ ������ �� ������� �� ���������� � ������..

  • - � �������� � ������� 2013 ���� ������� ��������� ���� �� ����������..

  • - ����� Sudirman Cup 2013: ���������� �����..

  • - � ������ ������ ������������ �� ���������� ����� Yonex..

  • - � �������� ������ ����� �������� BWF..

  • - � ���������� ����� ���������..